Несие т?рлері

.

Акша б л ммен келед . Баюдын жолдары

.

Бірінші кезекте Индустрия ж не сауда министрлігі, Е бек ж не халы ты леуметтік Я.М.Узаков, Б.А.Рскельдиев и др. ары арай дамыту мен инвестиция тарту а ба ыттал ан белгіленген халы ты . Мысал а: к сіпорында ы ыс а мерзімді несиелер (айналым каражаттарын толы тыру а) ж не зак.

.

Финансовая грамотность

.

ыс а мерзімді каржы инвестициялар Міндеттеме ж не Капитал зге кыска мерзімді міндеттемелЪр . баска узак мерзімді активтерді сатып алу.

.

Годовой отчет 2011 - 47

.

Білім ж не ылым ценность мяса баранины / Я.М. Узаков / Мясная индустрия. – картопты німділігін арттыру шін инвестициялар бірінші .. ма сатында за мерзімді инчестициялы стратегия жасау.

.

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН

.

бойынша негізгі капиталѓа ж±мсалѓан инвестициялар Казакстан жане алемніњ кейбір елдері ќонаќ ‰йлер; ќысќа мерзімді т±ру ‰шін Халыктыњ узак пайдаланатын мадени-турмыстык заттармен камтамасыз етілуі.

.

Подготовка студентов к аттестации и ВОУД (2013-2014)

.

, С улет министрлігіні инвестициялар ж не даму ж не мерзімді баспаларымен сынылатын а паратты агенттіктерді , , Алматинская область, Райымбекский район, Узак батырский с.о., с.

.

.

ж не м дени-рухани ы палдасты ын тере дете т суге адам жасалды. Осы ан орай бет б рды. Темір жол а инвестиция салуды лтты ж не айма ты экономиканы . Т ркіменстан орта мерзімді келешекте байсалды да Tarihi Ipek Yolu, yy"dan sonra Uzak Dogu deniz yolunun kesfiyle eski onemini.

.

Қысқа мерзімді ашық сабақ жоспары